Strategaethau a thactegau ar gyfer chwarae Aviator

Mae galw mawr am hapchwarae ar draws y byd. Mae hwn yn opsiwn gwych nid yn unig i gael hwyl, ond hefyd i roi cynnig ar eich lwc a cheisio ennill arian go iawn. Un o’r gemau mwyaf poblogaidd heddiw yw Aviator. Yma mae angen i chi wylio symudiad yr awyren a chymryd eich bet ar yr eiliad iawn fel nad yw’n llosgi allan. Cael yr amseru’n iawn yw’r brif dasg. Fodd bynnag, nid yw lwc bob amser yn bwysig ar gyfer hapchwarae. Mae strategaeth wedi’i dewis a’i chymhwyso’n gywir ar gyfer chwarae Aviator am arian hefyd yn chwarae rhan fawr. Ag ef, mae’r siawns o ennill yn cynyddu’n sylweddol.

500% on bets
500% at the casino
Cashback up to 30%

Sut i ennill arian yn y gêm Aviator?

Trwy ddewis gêm ddamwain yn y peiriant slot Aviator, cewch gyfle i ennill arian da. Fodd bynnag, nid yw pawb yn llwyddo i gyrraedd y jacpot ar unwaith. Y prif reswm yw diffyg dealltwriaeth o sut i osod betiau yn gywir. Yr un mor bwysig yw deall pwysigrwydd strategaeth a ddewiswyd yn dda. Er y gall ymddangos fel pe bai gamblo yn fater o lwc, nid yw.

Er mwyn ennill arian, mae’n bwysig, yn gyntaf oll, i reoli eich betiau. Peidiwch â rhuthro a cheisio betio’r swm cyfan ar unwaith. Yn yr achos hwn, mae risg fawr o golli arian yn y gêm gyntaf. Yr un mor bwysig yw dadansoddi’r gameplay a dilyn y strategaeth gêm.

Un strategaeth bet

Mae gamblo bet sengl yn ddull o gamblo lle mae’r chwaraewr yn gosod un bet yn unig fesul rownd neu ddigwyddiad. Mae galw mawr iawn am y dacteg hon o chwarae Aviator am arian, gan ei fod yn eithaf effeithiol ac effeithlon.

Mae prif nodweddion y strategaeth bet sengl yn cynnwys:

 • Betiau un-amser. Mae’r chwaraewr yn gwneud dim ond un bet ym mhob rownd neu ar bob digwyddiad, heb ei gynyddu yn ystod y gêm.
 • Rheoli risg. Gan mai dim ond un bet y mae’r chwaraewr yn ei osod, mae’r risg o golli arian wedi’i gyfyngu i’r bet sengl hwnnw.
 • Symlrwydd strategaethau. Mae’n eithaf syml a dealladwy i bob chwaraewr, waeth beth fo’i brofiad hapchwarae.
 • Sefydlogrwydd Bankroll.

Fodd bynnag, mae’n bwysig deall nad yw strategaeth un-bet yn gwarantu buddugoliaeth, ac mae canlyniadau’n dal i fod yn amodol ar siawns yn y rhan fwyaf o gemau gamblo.

Tactegau Risg Lleiaf

Mae tactegau risg lleiaf yn y gêm Aviator yn seiliedig ar ffafrio betiau mwy ceidwadol a mwy diogel, gan leihau’r tebygolrwydd o golledion mawr. Gall chwaraewr sy’n defnyddio’r dacteg hon ddewis betiau â lluosyddion isel a lleihau maint bet i leihau’r risg o golled ariannol. Efallai y bydd hefyd yn osgoi strategaethau dyblu ymosodol ac mae’n well ganddo gamau mwy sefydlog o’r gêm i osod ei betiau. Rhan bwysig o’r strategaeth yw gosod terfynau bet ac atal colledion i reoli colledion posibl a sicrhau sefydlogrwydd hirdymor wrth reoli cofrestrau banc.

Tactegau Risg Cymedrol

Nod tactegau risg cymedrol yn y gêm Aviator yw cydbwyso’r tebygolrwydd o ennill a lefel y risg. Yn wahanol i strategaethau risg uchel, mae tactegau o’r fath fel arfer yn cynnwys dull mwy ceidwadol o ymdrin â betiau er mwyn lleihau colledion posibl. Dyma rai elfennau o sut i ennill y gêm Aviator am arian yn 1win, Pin Up, 1xBet, Sprib, gan ddefnyddio tactegau risg cymedrol:

 • Betiau ar gyfartaledd lluosyddion.
 • Gosod terfynau betio. Gall hyn gynnwys gosod uchafswm maint bet o fewn eich bankroll.
 • Defnyddio lluosyddion gyda gwerthoedd cymedrol.

Mae tactegau risg cymedrol yn hyrwyddo ymagwedd fwy cynaliadwy, hirdymor at hapchwarae, gan ganiatáu i chwaraewyr fwynhau’r cyffro wrth leihau colledion posibl.

Tactegau Risg Uchel

Yn Aviator, mae tactegau risg uchel fel arfer yn cynnwys gosod betiau ar luosyddion mwy peryglus yn y gobaith o enillion mwy. Dyma rai enghreifftiau o dactegau risg uchel yn Aviator:

 • Bet ar lluosyddion uchel. Gosod betiau ar luosyddion yn agos at y terfyn uchaf, er enghraifft betio ar luosydd x1000.
 • Cyfraddau ar gyfer camau hedfan ychwanegol.
 • Defnyddio’r strategaeth ddyblu.
 • Betiau ar ddigwyddiadau penodol.

Mae tactegau gamblo risg uchel yn golygu bod y chwaraewr yn cymryd agwedd fwy ymosodol, gan fetio ar ganlyniadau peryglus yn y gobaith o ennill mwy.

Dau bet ar yr un pryd

Yn Aviator, fel llawer o gemau gamblo eraill, gallwch chi osod betiau cydamserol lluosog yn dibynnu ar reolau a nodweddion y gêm ei hun neu’r platfform rydych chi’n chwarae arno. Dyma rai enghreifftiau o sut y gallai hyn weithio:

 • Betiau ar yr holl linellau talu posibl.
 • Betiau ar bob cam posibl o’r gêm. Er enghraifft, bet ar y lluosydd ar yr adeg esgyn a methu neu ar ganlyniad terfynol yr hediad.
 • Cyfraddau cyfun. Gallwch chi ar yr un pryd osod betiau ar sawl canlyniad trwy gyfuno gwahanol baramedrau gêm.
 • Cyfraddau cyfochrog. Yn Aviator efallai y bydd yn bosibl gosod betiau cyfochrog ar wahanol ddigwyddiadau a chanlyniadau.
 • Betiau gyda symiau gwahanol. Gallwch hefyd osod betiau o wahanol symiau ar gyfer pob canlyniad neu gam o’r gêm.

Y cynlluniau betio gorau i ennill y gêm Aviator

Mae patrymau betio ar gyfer hapchwarae yn strategaethau neu gynlluniau y mae chwaraewyr yn eu defnyddio i reoli eu betiau er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl yn y gêm. Gall y cynlluniau hyn amrywio o systemau rheoli cronfa banc syml i ddulliau mwy cymhleth o newid betiau yn dibynnu ar rai sefyllfaoedd.

Mae’n bwysig nodi nad oes unrhyw gynllun cyffredinol sy’n sicr o arwain at ennill. Mae canlyniadau gemau gamblo fel roulette, blackjack, neu Aviator yn ddibynnol iawn ar siawns. Rhaid defnyddio cynlluniau betio gyda’r ddealltwriaeth na allant newid natur hap y gemau a rhaid i chwaraewyr aros yn gyfrifol ac yn rhesymol yn eu hymagweddau.

Strategaeth betio Martingale

Mae strategaeth betio Martingale yn ddull o reoli betio sy’n seiliedig ar yr egwyddor o luosi’r bet ar ôl pob colled er mwyn gwneud iawn am golledion a dychwelyd yr enillion gwreiddiol. Defnyddir y strategaeth hon yn aml ym mron pob math o hapchwarae oherwydd ei heffeithiolrwydd a’i symlrwydd.

Defnyddir strategaeth Martingale yn eang gan chwaraewyr newydd a phrofiadol oherwydd ei fod yn syml. Dyma’r strategaeth roulette fwyaf poblogaidd yn y byd modern. Y dull yw dilyn dilyniant sefydlog o gemau, a allai gynyddu’r tebygolrwydd o ennill, yn enwedig yn y tymor byr.

Gwrthdroi strategaeth betio Martingale

Mae strategaeth Reverse Martingale, a elwir hefyd yn strategaeth Cyfrinair, yn cynnwys codi betiau ar ôl pob rownd lwyddiannus a’u gostwng ar ôl colled. Mae hyn yn wahanol i strategaeth arferol Martingale, lle mae’r bet yn cael ei ddyblu ar ôl colled a’i haneru ar ôl buddugoliaeth.

Nod y strategaeth yw sicrhau’r enillion mwyaf posibl yn achos cyfres gadarnhaol a lleihau colledion yn achos un negyddol. Fe’i cynlluniwyd i ganiatáu i’r chwaraewr wneud elw bach wrth ganolbwyntio’n bennaf ar adennill colledion o sbinau blaenorol yn llawn. Syniad y system yw y bydd eich enillion a’ch colledion yn digwydd mewn cyfresi, yn hytrach nag un ar ôl y llall.

Strategaeth fetio Labuchere

Y gwahaniaeth mawr rhwng dull Labouchere a strategaethau hapchwarae eraill yw bod yn rhaid i ni yn y system hon gynllunio ymlaen llaw faint yr ydym am ei ennill. Unwaith y byddwn yn egluro’r ffigur hwn, y cam nesaf yw sefydlu cyfres gyda’r swm neu’r unedau y byddwn yn eu betio ar bob gêm. Mae’n ymwneud â rhannu’r swm yr ydym am ei gyflawni â nifer y gemau fel ei fod yn fwy neu’n llai cytbwys.

Nid yw betio yn ôl eich strategaeth hapchwarae yn gyfystyr ag ennill mewn gamblo. Ni all chwaraewyr byth fod yn sicr y byddant yn gwneud elw. Fodd bynnag, gan ddefnyddio dull Labouchere, os bydd rhediad yn colli, mae colledion yn gyfyngedig iawn.

Strategaeth Fetio Fibonacci

Mae dull betio Fibonacci yn seiliedig ar ddilyniant rhif Fibonacci, lle mae pob rhif yn y dilyniant yn hafal i swm y ddau flaenorol. Defnyddir y strategaeth hon yn aml mewn gemau gamblo fel roulette, baccarat neu blackjack ac fe’i defnyddir i reoli betiau os bydd enillion a cholledion.

Egwyddor strategaeth Fibonacci yw gwneud iawn am golledion gyda betiau mwy ac adfer arian a gollwyd gydag enillion dilynol. Os byddwch chi’n colli, mae’r bet yn cynyddu yn unol â rhifau Fibonacci, ac os byddwch chi’n ennill, mae’n mynd i’r ddau rif blaenorol.

strategaeth D’Alembert

Mae strategaeth D’Alembert yn ddull rheoli betio nad yw’n llai poblogaidd na phob math blaenorol. Mae’n seiliedig ar y syniad o gydbwyso enillion a cholledion dros gyfnod hir. Egwyddorion sylfaenol:

 • Cyfradd sylfaenol.
 • Newid cyfradd. Ar ôl pob colled, cynyddwch eich bet fesul un (neu swm arall a osodwyd gennych). Ar ôl pob bet buddugol, lleihau eich bet gan un.
 • Y nod yw sicrhau cydbwysedd rhwng nifer yr enillion a’r colledion neu gyflawni’r elw a osodwyd gennych.
 • Gorffennwch y sesiwn pan gyrhaeddwch y lefel fuddugol neu golli a osodwyd gennych.

Egwyddor y strategaeth yw cysoni nifer yr enillion a’r colledion, gan dybio y byddant yn agos at ei gilydd.

Strategaeth fetio Cyfrineiriau

Mae egwyddor y system Cyfrineiriau yn eithaf syml a syml: mae cynnydd yn digwydd ar ôl pob rownd fuddugol, felly os byddwch chi’n ennill, rydych chi’n dyblu’ch bet. Wrth gwrs, gallwch chi ddefnyddio’r system gyda betiau mwy peryglus y tu mewn, ond fe’i defnyddir amlaf gyda rhai symlach, megis coch a du, eilrif ac od, 1-88 a 19-36.

Y peth cyntaf sydd angen i chi benderfynu yw faint rydych chi’n mynd i betio fel y bet cyntaf ym mhob rownd. Ar ben hynny, os byddwch yn colli, bydd yn rhaid i chi wneud yn union yr un bet. Os byddwch chi’n ennill, byddwch chi’n betio’r swm gwreiddiol ynghyd â’r hyn rydych chi’n ei ennill. Gelwir hyn yn ddilyniant cyntaf. Os byddwch chi’n ennill eto, byddwch chi’n betio’ch bet gwreiddiol eto ynghyd ag unrhyw enillion blaenorol. Os dilynir y patrwm hwn yn rheolaidd ac os oes gennych rediad buddugol, bydd nifer y sglodion yn cynyddu’n gyflym.

Hanfod y strategaeth hon yw ennill deirgwaith yn olynol. Bydd dyblu’ch betiau yn caniatáu ichi gyflawni canlyniadau rhagorol gyda risgiau lleiaf posibl.

Syniadau i chwaraewyr dibrofiad

Gall fod yn anodd iawn i chwaraewyr dibrofiad fynd i mewn i’r gwahanol strategaethau. Dyma rai awgrymiadau syml ar gyfer gwneud y gêm yn haws:

 1. Penderfynwch ar gofrestr banc.
 2. Peidiwch â mentro, gwnewch y betiau cywir.
 3. Cadwch anweddolrwydd yn isel.
 4. Astudiwch ystadegau chwaraewyr eraill.
 5. Edrychwch ar y strategaeth, cyfrinachau a nodweddion a ddewiswyd ar gyfer y gêm Aviator yn y modd demo.
 6. Cyfyngu ar eich amser chwarae.
 7. Cofiwch mai gamble yw Aviator.

FAQ

A yw’n wirioneddol bosibl gwneud arian ar Aviator?

Gyda chymorth y gêm Aviator gallwch chi wir wneud arian.

Pa strategaeth yw’r orau?

Mae gan bob un o’r strategaethau a’r sglodion presennol ei fanteision a’i anfanteision. Mae’r dewis yn dibynnu ar y defnyddiwr unigol.

Pa strategaeth Aviator sy’n addas ar gyfer dechreuwr?

Ar gyfer dechreuwyr, y strategaeth fwyaf optimaidd yw strategaeth betio Martingale.

Sut i chwarae a pheidio â cholli?

Mae’n amhosibl chwarae’n llwyr heb golli yn y gêm Aviator, gan mai haprwydd yw’r egwyddor.

A yw’n bosibl rhagweld y gêm Aviator?

Mae’n amhosibl gwneud rhagolwg 100% cywir, ond gall strategaethau a ddewiswyd yn gywir gynyddu’r siawns o ennill yn sylweddol.